Coetus Internationalis Ministrantium

CIM – Statutum

  1. Meghatározás, célok

1.1. A CIM (Coetus Internationalis Ministrantium – Nemzetközi Ministráns Szövetség) egy nemzetközi, egyházi munkacsoport, amely a liturgikus szolgálatot végző laikusok liturgikus és lelki nevelését tűzte ki célul a római misekönyv általános rendelkezéseinek 65-72. pontja, a Redemptionis sacramentum instrukció 47. pontja, illetve Szent VI. Pál Ministeria Quaedam kezdetű motu proprioja értelmében.

1.2. A CIM lehetőséget szeretne biztosítani a folyamatos liturgikus képzésre, illetve a különböző országok közötti tapasztalatcserére. Elősegíti a nemzetek közötti kapcsolatok építését, a ministránsok folyamatos liturgikus képzését, tanulmányi lehetőségek biztosítását. Szorgalmazza az egyházmegyei struktúrák kiépítését, és az egyházmegyék közötti ministránspasztorációs hálózat kiépítését.

1.3. A CIM mindenkori székhelye az elnök lakhelye, a CIM mindenkori hivatalos postacíme az elnök lakcíme.

  1. Összetétel

2.1. Tagok

2.1.1. Tag lehet minden személy, aki egyházmegyei és/vagy nemzeti szinten erre felhatalmazást kapott az illetékes elöljárótól. A csatlakozási kérvényt a CIM vezetőtanácsához kell benyújtani, a befogadás feltétele pedig a vezetőtanács írásbeli megerősítése.

A közgyűlés a vezetőtanács javaslatára fogadja el az érintett személyt tagságát. Ehhez szükséges, hogy az érintett személy jelen kell legyen a közgyűlésen.

A vezetőtanács tagjai a közgyűlésen nem egyházmegyei vagy nemzeti képviselőként vannak jelen, de szavazati joggal bírnak.

2.1.2. A CIM munkásságában érdekelt személyek úgy tehetnek szert tagságra, illetve szavazati jogra, hogy egy öt éves időszakon belül legalább háromszor jelen vannak a közgyűlésen és két CIM tagtól ajánlólevéllel rendelkeznek. A CIM tagsághoz a szavazati joggal bíró tagok kétharmadának szavazata szükséges.

2.1.3. A vezetőtanács tiszteletbeli tagokat is kinevezhet.

2.2. Szavazások és szavazati jog

2.2.1. Szavazati joggal bírnak a 2.1.1. és 2.1.2. pontokban meghatározott tagok, valamint a vezetőtanács tagjai.

2.2.2. Megszavazható a 2.1.1.-2.1.3. pontokban meghatározott összes tag, valamint minden alkalmas személy, akár a távollétében is. Ez utóbbi esetben a feladatra megszavazott tag személyesen kell átvegye hivatalát.

2.3. Tagság

A tagság automatikus megszűnését vonja maga után három egymás utáni közgyűlésről való hiányzás, illetve a tagsági díj befizetésének elmulasztása három éven át.

  1. A CIM szervezete

3.1. A CIM közgyűlés

3.1.1. A CIM közgyűlés a legmagasabb döntéshozó szerv, a CIM aktív és jelenlévő tagjaiból áll.

3.1.2. A közgyűlés választja meg és menti fel a vezetőtanácsot, amelynek mandátuma négy évre szól.

3.1.3. A közgyűlés feladata a CIM működéséhez szükséges források biztosítása, vagyis a közgyűlés tagjai által azoknak az anyagi forrásoknak a felkutatása, amelyek szavazás során egyszerű többséggel kerülnek jóváhagyásra a közgyűlés vagy a vezetőtanács tagjai által.

3.2. A vezetőtanács

A vezetőtanács összetétele:

A vezetőtanács tagjainak feladatai a belső szabályzatban vannak megfogalmazva.

3.3. A vezetőtanács megválasztása

3.3.1. Az elnöki címre kizárólag a vezetőtanács javasolhat jelöltet. Ha a közgyűlés nem választ meg egy jelöltet egyszerű többséggel, a vezetőtanács új jelöltet kell javasoljon. Megválasztják a vezetőtanács többi tagját és a következő közgyűlésig az vezetőtanács üléseit ideiglenesen az alelnök vezeti. Minden egyes hivatalra a CIM tagjai a vezetőtanácsnál személyesen jelentkezhetnek, vagy egy másik CIM tag tehet javaslatot a jelölésükre.

3.3.2. Az elnök, az alelnök, a főtitkár, a pénztáros és a megfigyelő tagok titkos szavazással kerülnek megválasztásra. A vezetőtanácsot a CIM különböző országaiból és nyelvcsoportjaiból származó tagjai alkotják. Egyazon országból legfeljebb két tag lehet a vezetőtanácsban.

3.3.3. Az igen szavazatok legalább 50%-át elérő személy számít megválasztottnak.

3.3.4. A vezetőtanács mandátuma 4 évre szól, egy újraválasztási lehetőséggel, hivataltól függetlenül. Ez az elnökre is érvényes.

3.3.5. Ha a vezetőtanács tagja a mandátum ideje alatt lemond, a következő közgyűlésig a vezetőtanácsban betöltött feladatát az egyik tag kapja meg. Ha a vezetőtanács tagjainak több mint a fele mond le, a következő ülésen a közgyűlés egy teljes új vezetőtanácsot kell válasszon.

3.4. Nyelvcsoportok

3.4.1. A nyelvcsoportok a CIM munkáját segítik elő. Minden egyes csoportnak van egy moderátora vagy titkára, aki tartja a kapcsolatot a vezetőtanáccsal és segíti a tagok közötti kapcsolattartást.

3.4.2. A vezetőtanács anyagilag is segíti a nyelvcsoportok munkáját. A vezetőtanács egyforma összegű és méltányos pénzügyi támogatást határoz meg az egyes nyelvcsoportok számára, akik a soron következő közgyűlésen beszámolnak a munkájukról és a pénzügyi támogatás felhasználásáról.

A közgyűlés elfogadhatja, de vissza is utasíthatja a pénzügyi jelentést. Ha a közgyűlés visszautasítja a jelentést, megjelöli azokat az összegeket, amelyek nem megfelelően kerültek felhasználásra, és amelyeket vissza kell utalni a CIM számlájára.

3.5. Számvizsgálók

Minden évben a közgyűlés megválasztja a számvizsgálókat, akik a CIM pénzügyi helyzetét ellenőrzik, és jelentést készítenek a közgyűlés számára. A számvizsgálók, amennyiben lehetséges, nem lehetnek tagok, sem a CIM munkájában érdekelt személyek, hanem inkább a CIM-en kívüli megbízható és erre alkalmas személyek.

  1. Munkamódszer

4.1. Ülések

A CIM rendes közgyűlése évente egyszer ül össze; rendkívüli módon akkor kerül összehívásra, ha az elnök vagy a vezetőtanács egyszerű többsége kéri, vagy amikor a tagok egyharmada írásban kéri a vezetőtanácstól.

4.2. Döntéshozatal

A közgyűlés döntéseihez a jelenlevő tagok egyszerű többségének jóváhagyása szükséges. Szavazategyenlőség esetén az indítvány visszautasításra kerül.

4.3. Statutummódosítás

A statutum módosításához a közgyűlés tagjai kétharmadának jóváhagyása szükséges.

4.4. Pénzügyek

4.4.1. A működési költségeket, többek között, a tagdíjak fedezik. A tagdíj összegét a közgyűlés határozza meg.

4.4.2. Kizárólag a tiszteletbeli tagok vannak felmentve a tagdíj befizetése alól.

4.5. Kommunikáció

4.5.1. A CIM, rendszerint az elnök az Istentiszteleti és Szentségi Kongregációnak számol be a munkájáról.

4.5.2. A 4.5.1. pont szövegét újra kell fogalmazni, amennyiben a CIM a Laikusok Pápai Tanácsába nyer felvételt. Ebben az esetben a 4.5.1. pont így módosul: A CIM, rendszerint az elnök a Laikusok Pápai Tanácsának számol be a munkájáról.

4.6. A CIM feloszlása

A CIM feloszlása esetén a meglévő javak a Szentszék által elismert, rászoruló gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó nemzetközi egyesület birtokába kerülnek. A CIM feloszlásához a 4.3. pontnak megfelelően, a közgyűlés tagjai kétharmadának jóváhagyása szükséges.

  1. Záró megjegyzések

Az alkalmazási előírások a jelen statutum szerves részét képezik és a belső szabályzatban vannak megfogalmazva. A vezetőtanács felel a belső szabályzat kidolgozásáért, amely a közgyűlésen kerül elfogadásra vagy elutasításra. A belső szabályzat módosításai a közgyűlésen egyszerű többséggel kerülnek elfogadásra.

Belső szabályzat

A 2008. szeptember 10-én Kolozsváron (Románia) megrendezett közgyűlés alkalmával, egy belső szabályzat létrehozásáról született döntés. A belső szabályzat alkotóelemei az alkalmazási előírások, az értelmezési és alkalmazási támpontok, melyek célja a CIM és a vezetőtanács munkájának segítése. A belső szabályzat a CIM statutum szerves részét képezi.

Közgyűlés, Rust, Németország, 2015.

Coetus Internationalis Ministrantium   ⋅   www.minis-cim.net